Każdy właściciel firmy lub magazynu zobligowany jest do przeprowadzenia remanentu co najmniej raz w roku. Tzw. spis z natury lub inwentaryzacja pozwalają określić ilość towarów, jaką firma dysponuje w magazynie w określonym momencie – niezależnie od tego, czy są to surowce, wyroby gotowe, czy materiały pomocnicze. Co obejmuje remanent? Do kiedy trzeba go zrobić i jak przeprowadzić? Poznaj odpowiedzi na te pytania.

Co to jest remanent w magazynie?

Remanent zwany też spisem z natury lub inwentaryzacją to księgowanie towarów, części składowych i surowców, które firma wykorzystuje do produkcji, przechowuje w magazynach lub sprzedaje. Dzięki niej łatwiejsze jest zarządzanie zapasami, a przedsiębiorca zyskuje pewność, że ma wystarczającą ilość zapasów i może zidentyfikować ewentualne niedobory.

Obowiązek przeprowadzania remanentu w magazynie w Polsce reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zobligowani są do niego właściciele firm, którzy prowadzą taką księgę i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub podatku liniowego.

Do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację w magazynie?

Inwentaryzację w magazynie trzeba zrobić:

 • na dzień 1 stycznia,
 • w ostatni dzień każdego roku podatkowego,
 • w dzień rozpoczęcia działalności.

Dodatkowo spis z natury sporządza się w razie zmiany wspólnika albo w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników oraz w sytuacji, gdy następuje likwidacja działalności. Poza tym przeprowadzenie remanentu realizowane jest także na zarządzenie naczelnika urzędu skarbowego. Do kiedy trzeba zrobić remanent w magazynie? Każdy podatnik może również przeprowadzić spis z natury w trakcie roku podatkowego, ale ma to wpływ na ustalenie wysokości dochodu podatnika.

Co uwzględnia remanent?

W trakcie przeprowadzania remanentu w magazynie należy uwzględnić w nim:

 • produkty i towary handlowe,
 • materiały i surowce wykorzystywane do produkcji,
 • półwyroby,
 • inwentarz z produkcji w toku,
 • gotowe wyroby,
 • odpady i wszelkie braki,
 • towary, które stanowią własność podatnika, ale w dniu sporządzenia spisu znajdują się poza magazynem,
 • towary obce, które znajdują się w magazynie.

Wszystkie pozycje uwzględnione w spisie z natury, oprócz towarów obcych, należy ująć ilościowo i dokonać wyceny remanentu najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia jego zakończenia. W przypadku likwidacji działalności, inwentaryzacji podlegają również elementy wyposażenia oraz składniki majątku trwałego.

Co zawiera dokument spisu z remanentu?

Przygotowany dokument z remanentu w magazynie musi zawierać następujące dane:

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko jej właściciela,
 • datę wykonania inwentaryzacji,
 • kolejne numery pozycji zapisanych w arkuszu spisu z natury,
 • szczegółową nazwę towarów lub innych spisywanych elementów,
 • jednostkę miary produktu,
 • ilość towaru na dzień spisu,
 • cenę jednostkową produktu,
 • wartość z pomnożenia ilości towaru przez jego cenę za jednostkę,
 • wartość łączną całości remanentu,
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”,
 • podpisy osób, które sporządziły remanent,
 • podpis właściciela firmy (wspólników).

Kiedy remanent ma znaczenie?

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji wymuszają na przedsiębiorcy przepisy prawa, ale warto mieć na uwadze, że remanent ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy. Jest szczególnie pożyteczny w przestrzeniach magazynowych. Inwentaryzacja towaru to prosty sposób spojrzenia na zarządzanie zapasami. Istotne jest zachowanie równowagi między nadmiarem i brakami lub koniecznością czekania na zamówienie.

Po przeprowadzeniu remanentu w magazynie możesz też uzyskać informacje o ilości zalegającego w magazynie towaru. Kiedy uznasz, że nadwyżki magazynowe oraz produkcyjne są zbyt duże lub kiedy ogłaszasz likwidację firmy, spisany towar możesz sprzedać do skupu stoków magazynowych. Dzięki temu unikniesz nadmiernych strat oraz ewentualnej konieczności sporządzania protokołu zniszczenia towaru.