Klauzula informacyjna | Odkupimy.com

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119), TradePro Sp. z o.o. informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. adresu e-mail,
  3. numeru telefonu,
  4. innych danych osobowych przekazanych w formularzu lub w umowie

jest TradePro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Klimczaka 5/4 02-797.

 1. Może się Pan/Pani skontaktować z Administratorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@odkupimy.com.
 2. Pana/Pani Dane Osobowe, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119) (zwanym dalej „RODO”), w celu prawidłowego świadczenia usługi, wypełnienia obowiązków umownych, oraz w celach realizowania uzasadnionych interesów Administratora.

 

 1. Pana/Pani Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO –  „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
 1. Odbiorcami Pana/Pani Danych Osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo przeniesienia danych.
 3. Pana/Pani Dane Osobowe nie będą przekazywania do państw lub organizacji międzynarodowych spoza EOG.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą do czasu obowiązywania umowy oraz po nim w zakresie w jakim jest to wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczna do dnia wycofania zgody.
 5. W trybie art. 77 RODO, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej zwany „PUODO”) lub innego organu właściwego do ochrony danych osobowych, który zastąpi PUODO, jak również innego organu nadzorczego jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzanie dotyczących Pana/Pani Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Wobec Pana/Pani nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.