Likwidacja firmy nie jest łatwa, tak jak sama decyzja o podjęciu tego typu działań. Konieczne jest wypełnienie wielu formalności, dzięki którym możliwe będzie poprawne zakończenie działalności. Jak wyglądają etapy likwidacji firmy? Dowiedz się, jak wygląda likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku.

Proces likwidacji działalności gospodarczej – krok po kroku

Krok 1 – rozliczenie się z urzędami

Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na likwidację firmy jest zobowiązany do wypełnienia wszelkich formalności związanych z jej wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach. Osoba likwidująca własną działalność gospodarczą zgodnie z przepisami musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Jest to konieczny element do zamknięcia działalności gospodarczej krok po kroku, który musi on zostać wypełniony przez podatników prowadzących pełną księgowość, a także tych korzystających z podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz przez osoby rozliczające się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego. Aby móc dokonać likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest zgłoszenie formularzu CEIDG-1, który stanowi jednocześnie wniosek o wykreślenie ze wpisu z CEIDG.

Wniosek powinien być złożony w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. Po złożeniu formularzu CEIDG-1 ZUS sporządza stosowny dokument ZUS ZWPA, który wyrejestrowuje przedsiębiorcę jako płatnika składek. W przypadku gdy likwidowana działalność była opodatkowana podatkiem od towarów i usług niezbędne jest również złożenie formularzu VAT-Z. Dodatkowo należy zgłosić dokument ZUS ZWUA odnoszący się do wyrejestrowania z ubezpieczeń oraz ZUS ZCNA gdy zachodzi potrzeba wyrejestrowania ubezpieczeń innych członków rodziny.

Krok 2 – wykaz składników majątku

Jak wygląda likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku? W przypadku konieczności likwidacji działalności gospodarczej konieczne jest sporządzenie spisów dla celów PIT – spis z natury oraz VAT – wykaz składników majątku i dodatkowo spis z natury. W sytuacji gdy dany przedsiębiorca rozliczał się przy wykorzystaniu księgi przychodów i rozchodów w dniu likwidacji działalności musi on sporządzić spis z natury do celów PIT zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Spis z natury musi posiadać wszelkie towary handlowe, materiału, zapasy, półprodukty, wyroby gotowe, odpady, a także produkcję w toku. Czynni podatnicy VAT również są zobowiązani do sporządzenia oddzielnego spis z natury dla celów VAT, zwany również remanentem likwidacyjnym. W remanencie dla celów VAT określane są wszystkie rzeczowe składniki majątku pozostające w przedsiębiorstwie w dniu likwidacji, które mają określoną wartość rynkową i od których przy zakupie podatnik miał prawo odliczyć VAT.

Krok 3 – sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej

Warto wiedzieć, że w przypadku sprzedaży składników majątku odnotowany jest przychód, o czym informuje nas art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT. Naliczenia podatków nie spowoduje sytuacja, w której przedsiębiorca po dokonaniu likwidacji działalności korzysta prywatnie ze składnika majątku np. z samochodu do swoich celów osobistych oraz w przypadku gdy przekaże on zalegający towar nieodpłatnie w formie darowizny innej osobie, fundacji itp.

Jeśli były przedsiębiorca podejmie się sprzedaży wygenerowany dochód będzie podlegał opodatkowaniu w sytuacji gdy sprzedaż składników majątku nastąpi przed upłynięciem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji działalność. Dochód ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników majątku. Sprzedaż może zostać dokonana poprzez wykorzystanie firm, które wykonają skup nadwyżek magazynowych.

Jesteś zainteresowany współpracą?
Skontaktuj się z nami.